Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Zapraszamy do zapoznania się z lasami HCVF

Definicja HCVF (High Conservation Value Forests) lasy o wysokich walorach kulturowo przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla tradycji i tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Przesłanką wyznaczenia lasów HCVF jest umożliwienie lokalnym organizacjom i samorządom wpływu na sposób prowadzenia gospodarki leśnej  w tych lasach w celu wdrożenia najlepszych, przyjaznych metod działania dla zachowania spełnianej przez nie funkcji. Postępowanie to odnosi się jedynie do fragmentów wydzieleń leśnych, na których występuje dana osobliwość. W celu uniknięcia wszelkich zagrożeń mogących obniżyć ich wartość kulturowo - przyrodniczą fragmenty HCVF zostaną objęte monitoringiem. 

Drzewostany HCVF na terenie Nadleśnictwa Świdnica przedstawiają się następująco:

- Obręb Świdnica
- Obręb Bielawa

Wykaz drzewostanów HCVF - wykaz

Na stronie internetowej RDLP we Wrocławiu zostały umieszczone materiały uzupełniające informację na temat drzewostanów HCVF w skali regionu.

Ewentualne uwagi, opinie bądź pytania prosimy kierować na adres swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Publikacja sprawozdań rocznych z monitoringu lasu:

1. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2011

2. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2012

3. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2013

4. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2014

5. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2015

6. Sprawozdanie roczne z minitoringu lasów HCVF za rok 2016

7. Sprawozdanie roczne z minitoringu lasów HCVF za rok 2017

8. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2018

9. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2019