Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Świdnica, ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica

Siedziba Nadleśnictwa Świdnica składa się z 3 części:

A - budynek biurowy

B - Stacja Edukacji Ekologicznej

C - jaskinia nietoperzy

Budynek A posiada 2 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 50 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do budynku A mieści się od strony południowej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście od strony wschodniej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków B i C dostępne są dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby Nadleśnictwa) jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Pojazdy parkowane są na parkingu wewnętrznym, przylegającym do siedziby budynku Nadleśnictwa. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do klatki schodowej, która prowadzi na parter gdzie znajdują się pomieszczenia działu technicznego, kadr, księgowości oraz straży leśnej. Sekretariat jest zlokalizowany na I piętrze budynku, gdzie dokonuje się obsługi interesantów.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze w budynku A oraz na parterze i I piętrze w budynku B, gdzie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda.

Drzwi i przejścia w budynkach posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Korytarze na parterze i piętrach budynku przebiegają na jednym poziomie przez całą długość pięter.

W budynku A znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 (074) 852 23 33 lub e-mailowo na adres swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl