Aktualności Aktualności

Sprzedaż drewna

Zapraszamy do zapoznania się ze sprzedażą drewna w Naszym Nadleśnictwie.

  

Sprzedaż detaliczna - ogólne informacje

Nadleśnictwo Świdnica prowadzi sprzedaż dla osób fizycznych za pośrednictwem leśnictw w ramach posiadanych przez nie upoważnień. W leśnictwie możliwy jest zakup drewna, które aktualnie jest na stanie. Leśniczy jest upoważniony do wystawienia dokumentu sprzedaży (asygnaty), pobrania pieniędzy za zakupione drewno oraz wystawienia paragonu. Na życzenie kupującego faktura na zakup drewna wystawiana jest w biurze Nadleśnictwa, jednakże należy o tym fakcie powiadomić leśniczego przy sporządzaniu asygnaty.

Sprzedaż drewna klientom detalicznym może odbywać się na warunkach samowyrobu (drewno pozyskane i przygotowane do wywozu przez nabywcę).

Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty lub faktury miejscowym organom administracji leśnej w celu uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.

Nadleśnictwo nie oferuje usługi wywozu drewna i jego cięcia. Sprzedawany surowiec jest zerwany do drogi wywozowej.

Cennik detaliczny

Ceny w cenniku są cenami netto loco las po zrywce za 1 m3 (jeden metr sześcienny) czyli masy drewna bez kory. Przy pomiarze i w sprzedaży drewna stosowego spotykamy się również z pojęciem metra przestrzennego 1 mp, który określa jaką przestrzeń zajmuje regularnie ułożony stos drewna. Dla przykładu stos drewna w którym wałki mają długość 1,20 m, a stos ma szerokość 1,00 m i wysokość 1,00 m jego objętość wynosi: 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m = 1,20 mp. Aby przeliczyć objętość stosu drewna z metrów przestrzennych na metry sześcienne należy posłużyć się odpowiednimi współczynnikami przeliczeniowymi (patrz tabela: Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach). Dla przykładu współczynnik dla 1 mp dla drewna S2 brzozowego o długości 1,20 m wynosi 0,65. W związku z czym stos o objętości 1,20 mp będzie miał masę: 1,20 mp x 0,65 = 0,78 m3. Aby otrzymać cenę do zapłacenia za wykupywane drewno należy pomnożyć jego masę w m3 przez odpowiednią cenę z cennika detalicznego i powiększyć o odpowiednią stawkę podatku VAT (zgodną z obowiązującymi przepisami). Dla celów opałowych sprzedawane jest drewno sortymentów: S2A i S4 gatunków liściastych i iglastych w miarę ich dostępności w leśnictwach.

Przeliczanie ceny żerdzi (sortyment S3B) z 1m3 na 1 sztukę w poszczególnych klasach wymiarowych można dokonać za pomocą odpowiednich współczynników (patrz tabela: Miąższość żerdzi).

Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach

    

Miąższość żerdzi

    

Reklamacja drewna

Zgodnie z Decyzją nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP reklamacje należy zgłaszać z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załacznik 1 do Decyzji:

Wzór dostępny jest w dwóch formatach:

- plik .pdf - do wydruku i wypełnienia ręcznego ---> pobierz

- plik .doc.x - plik Word z możliwością wprowadzenia danych ---> pobierz

Faktury elektroniczne

- oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej ---> pobierz

Kadra Nadleśnictwa

Adresy Leśnictw

Wniosek o sprzedaż drewna - wzór wniosku


Materiały do pobrania:

Telefony do leśnictw

Cennik detaliczny