Aktualności Aktualności

Lasy nadleśnictwa

Początki gospodarki leśnej na ziemiach polskich znacząco odbiegały od obecnych standardów.

Ludzie wykorzystując produkty leśne do zaspokajania własnych potrzeb karczowali je i bezmyślnie rabowali. Postępujący rozwój osad ludzkich, handlu, stosunków społecznych i politycznych na przestrzeni wieków kształtowały zmienny stosunek człowieka do naturalnych zasobów jakimi były lasy. Wartość lasu ludzie docenili, gdy zaczął stanowić produkt wymiany handlowej i z czasem zauważyli w nim niewyczerpalne źródło dochodów.

Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie!
Ku twoim pieśniom, które wiew wiosenny
W bezmierny przestwór na swych puchach niesie,
Ulata duch mój, sam w melodie plenny.

Jan Kasprowicz


Obecna polityka Lasów Państwowych opiera się na gospodarce trwale zrównoważonej oraz wielofunkcyjności lasów. Polega to na harmonijnym godzeniu racjonalnej gospodarki drewnem (funkcje gospodarcze) z funkcjami ekologicznymi (ochronnymi), oraz społecznymi (udostępnianie lasów dla nauki, turystyki i wypoczynku). Jednak nade wszystko najważniejszą funkcją lasu jest jego trwałość i dobroczynne oddziaływanie na środowisko w zakresie natleniania i oczyszczania powietrza, retencji wodnej, ochronie gleby i wód podziemnych, zatrzymywania w swojej masie olbrzymich ilości związanego węgla oraz tysięcy gatunków roślin, grzybów, oraz zwierząt będących integralnym składnikiem biosfery.


Nadleśnictwo Świdnica to powierzchnia 17 tys. ha, na których pozyskiwanych jest ok. 106 tys. m3 drewna, będących surowcem odnawialnym przyjaznym dla człowieka i środowiska. Mimo takiego pozyskania, zasobność naszych lasów systematycznie wzrasta, ponieważ etat cięć jest niższy od masy przyrastającej na pniu.


Teren Nadleśnictwa Świdnica to przede wszystkim lasy górskie, należące do atrakcyjnych pod względem turystycznym i wczasowym. W interwale pionowym Nadleśnictwo mieści się w przedziale od 160 m n.p.m. nad rzeką Strzegomką do 1015 m n.p.m. na szczycie Wielkiej Sowy. Różnica ta wpływa znacząco na zmienność lasów: przez komplet siedliskowych typów lasów wyżynnych, pełną paletę lasów górskich regla dolnego do płatu boru wysokogórskiego na Szczycie Wielkiej Sowy, należącym do regla górnego. Na szczególną uwagę zasługują również walory geologiczne Gór Sowich które należą do najstarszych góry w Polsce, wypiętrzonych w orogenezie kaledońskiej, z wychodniami gnejsów prekambryjskich.


Zgodnie z podziałem administracyjnym nadleśnictwo położone jest na terenie województwa dolnośląskiego, w obszarach powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego, miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, średzkiego, ząbkowickiego oraz wrocławskiego (24 gminy). W dużej mierze są to tereny silnie zagospodarowane, zurbanizowane i uprzemysłowione, w związku z czym narażone są na silna antropopresję. Bliskości ośrodków przemysłowych oraz występujące wiatry zachodnie, niosące z sobą transgraniczne emisje stanowiące duże zagrożenie, czego następstwem są uszkodzenia przemysłowe I, II i III stopnia. Ze względu na różnorodne walory i funkcje ochronne, jakie pełnią lasy cała powierzchnia nadleśnictwa została zaliczona do lasów ochronnych.

Obecnie lesistość Nadleśnictwa Świdnica wynosi 18%. Lasy wchodzące w jego skład różnią się od drzewostanów pierwotnych, zarówno składem gatunkowym, jak i powierzchnią. Główną, jak nie jedyną przyczyną tych zmian była i jest działalność człowieka. Kiedyś głównymi gatunkami lasotwórczymi była jodła, buk, jawor, dąb, wiąz. W tej chwili przewagę liczebną nad nimi ma świerk, który zajął ich miejsce, lecz w chwili obecnej gospodarka leśna prowadzona jest w taki sposób, aby powrócić do składu siedliskowego lasu zgodnego z naturalnym.


Szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze uroczyska, ukazujące przyrodniczą różnorodność lasów, doprowadzają do punktów widokowych, wspomnianych rezerwatów oraz pomników przyrody, a także do bardzo licznych zabytków i pamiątek historii Dolnego Śląska rozsianych wśród lasów, pól i okolicznych miejscowości. Opisywać piękno i walory Nadleśnictwa Świdnica można niemalże w nieskończoność, jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od wyobraźni jest zobaczenie tego na własne oczy w związku z czym w imieniu własnym oraz całej załogi Nadleśnictwa serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszego urokliwego regionu.