Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Świdnica w latach 2007-2013 realizowało cztery projekty w ramach dwóch programów: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" i "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Data wykonania: 18.07.2011 - 19.10.2012

Cel:

"Udostępnienie powierzchni leśnych wymagających odnowienia w lasach uszkodzonych w wyniku wiatru - będących w zarządzenie PGL LP Nadleśnictwo Świdnica oraz dostosowanie drogi do przepisów p. poż poprzez jej przebudowę" oraz "Edukacja leśna społeczeństwa poprzez budowę ścieżki edukacyjnej wraz z obiektami małej architektury."


Zrealizowane projekty:

  1. Przebudowa drogi leśnej o długości 1,65 km położonej w miejscowości Zagórze Śląskie.
  2. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Witoszów wraz z budową mostu o konstrukcji stalowo-żelbetowej.
  3. Budowa obiektów małej architektury służących edukacji leśnej społeczeństwa w leśnictwie Jodłownik.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" realizowany jest w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013". Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu http://www.pois.gov.pl )
o dofinansowanie numer  POIS.03.01.00-00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych
w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.

W ramach projektu do końca 2012 roku powstało na terenie Nadleśnictwa Świdnica łącznie
20 obiektów (w tym 9 zbiorników) gromadzących 9750 m3 wody.

Całkowity koszt realizacji projektu na terenie Nadleśnictwa Świdnica – 1.012.494,76 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej – 860.620,54 zł

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.