Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Ochrona przyrody we współczesnym leśnictwie to:

a) zabezpieczanie obszarów, obiektów i gatunków objętych różnymi formami ochrony przyrody, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

b) dbałość o pozaprodukcyjne funkcje lasów,

c) racjonalna gospodarka leśna, która realizując potrzeby społeczeństwa:

- zapewnia trwałość lasów i ciągłość dostarczania surowców leśnych,

- w miarę możliwości prowadzi do zwiększania lesistości kraju,

- prowadzi do zwiększania biologicznej różnorodności rodzimej przyrody,

- łączy leśnictwo z zagadnieniami szeroko pojmowanego kształtowania środowiska przyrodniczego w tym także krajobrazu,

d) propagowanie idei ochrony przyrody oraz roli lasów i leśnictwa w aspekcie gospodarczym i społecznym,

e) ograniczanie negatywnego wpływu na las źródeł zagrożenia znajdujących się poza obszarami leśnymi.

Walory przyrodnicze nadleśnictwa podkreślają obiekty chronione, takie jak:

 • Utworzony w 1957 r. rezerwat florystyczno - krajobrazowy "Góra Choina" w celu zachowania, ze względów kulturalno - społecznych, lasu mieszanego, porastającego wzgórze. Lasy liściaste porastające grzbiety góry stanowią cenne starodrzewia z udziałem dębu, buka i lipy o wysokim stopniu naturalności.

  Ogólna charakterystyka flory. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie łącznie 260 gatunków z czego 233 gatunki to rośliny wyższe (paprotniki, nago i okryto zalążkowe) pozostałe gatunki to mszaki (wątrobowce i mchy).

  Ogólna charakterystyka fauny. Rezerwat zajmuje niewielki kompleks leśny otoczony jeziorem, osadami ludzkimi i szosami. Jest licznie odwiedzany przez turystów, z tego też względu nie stanowi miejsca licznego występowania zwierząt. Na terenie rezerwatu zaobserwowana 8 gatunków ssaków, 12 gatunków ptaków, 3 gatunki gadów, 1 gatunek płaza.

  Atrakcję turystyczną tego miejsca stanowi wzniesiony na szczycie wzgórza średniowieczny zamek Grodno z XIII w. (obecnie muzeum), otoczony wodami Jeziora Bystrzyckiego zamkniętego wysoką kamienną zaporą wodną w Lubachowie.
   
 • Innym obiektem chroniącym unikatowe florystycznie miejsca jest utworzony w 1962 roku rezerwat o pow. 28 ha "Bukowa Kalenica"w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentów starodrzewia bukowego na krawędzi grani Gór Sowich. Buczyny chronione w rezerwacie przedstawiają zbiorowiska rozpowszechnione niegdyś na uboższych pod względem edaficznym siedliskach w wyższych położeniach regla dolnego w Sudetach.

  Ogólna charakterystyka flory. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 85 gatunków roślin wyższych (paprotników, nago i okrytozalążkowych) oraz 31 gatunków mszaków (wątrobowców i mchów).

  Ogólna charakterystyka fauny. Rezerwat stanowi fragment wielkiego kompleksu lasów Gór Sowich, z tego też względu fauna rezerwatu posiada charakter typowy dla całego obszaru. Na terenie rezerwatu zaobserwowano 4 gatunki ssaków, 9 gatunków ptaków, 4 gatunki owadów.
   
 • Trzecim rezerwatem jaki został utworzony jest Rezerwat przyrody "Jeziorko Daisy" na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowegoo powierzchni 6,45 ha. Rezerwat ten został utworzony celem ochrony kopalnej fauny górnego dewonu odsłoniętej w nieczynnym kamieniołomie wapienia jak również dla ochrony zbiorowisk leśnych otaczających kamieniołom i stanowiących jego strefę ochronną.

  Ogólna charakterystyka flory. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie łącznie 180 gatunków z czego 172 gatunki to rośliny wyższe (paprotniki, nago i okrytozalążkowe) pozostałe 8 gatunków to mszaki (wątrobowce i mchy).

  Ogólna charakterystyka fauny. Fauna rezerwatu nie została dotychczas szczegółowo opracowana jedynie objęto badaniami plankton jeziorka Daisy, w którym stwierdzono 16 gatunków skorupiaków.

  Przez teren nadleśnictwa przechodzą liczne szlaki turystyczne. Jeden z ciekawszych - niebieski - prowadzi z Wałbrzycha poprzez Zagórze Śl, zamek Grodno, Wielką Sowę (z kamienną wieżą widokową).