Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (art.. 40).

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40 ust. 2).

Aktualnie na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica znajduje się 9 pomników przyrody. Są to zarówno pojedyncze okazy drzew, jak i grupa drzew, a także obiekty przyrody nieożywionej – skały mineralne (gnejsy) oraz głazy granitowo-kwarcowe. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (ale poza gruntami w zarządzie) znajduje się 241 pomników przyrody).

 

Zamkowe skały (skały mineralne – gnejsy). (fot. Patrycja Rudnik)