Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictw Świdnica znajdują się trzy parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Gór Sowich, Książański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy".

Park Krajobrazowy Gór Sowich - został utworzony celem zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich. Znajduje się w środkowej ich części i obejmuje główny trzon tychGór. Góry te są stosunkowo słabo rozczłonkowane masywem biegnącym na odcinku około 25 km w kierunku z północnego- zachodu na południowy wschód od okolic Modliszowa do Srebrnej Góry. Teren parku rozciąga się na części Gór Sowich obejmując zwarte obszary lasów.

Park położony jest w zasięgu terytorialnym czterech nadleśnictw: Wałbrzycha, Jugowa, Świdnicy i Barda, największa część ( 3937 ha ) leży na terenie Nadleśnictwa Świdnica. Południowo-zachodnią granice zasięgu parku w obrębie Nadleśnictwa Świdnica częściowo wyznacza czerwony szlak turystyczny im. dr M. Orłowicza biegnący głównym grzbietem Gór Sowich i pokrywający się z granicą nadleśnictwa.

Książański Park Krajobrazowy - leży na pograniczu dwóch odmiennych makroregionów fizyczno-geograficznych: Pogórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych. Atrakcję turystyczną terenu stanowią potoki: Pełcznica, Szczawnik, Lubiechowska Woda i Czyżynka, które przecinają teren parku, i które wyżłobiły tam głębokie kręte jary.

Część zboczy tworzy strome osłonięcia skalne dochodzące miejscami do 80 m. wysokości, co nadaje krajobrazowi przełomów malowniczy, górski charakter. Podłoże budują głównie skały osadowe, które stanowią atrakcję geologiczną terenu i są przedmiotem badań paleontologów i stratygrafów.

Obok skalistych przełomów rzek atrakcję turystyczną stanowi również: bogactwo flory i fauny, wspaniały zespółparkowo - rezydencjonalny zamku Książ.

Cały obszar Książańskiego Parku Krajobrazowego został podzielony na trzy zespoły krajobrazowe tj; Dobromierski, Książański i Lubiechowski. Pierwsze dwa zespoły leżą na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych. Główne atrakcje Lubiechowskiego Zespołu Krajobrazowego związane są z budową geologiczną obszaru, występuje tam rezerwat "Jeziorko Daisy" , jak również z występowaniem tam zabytkowych sztolni i palmiarni w Lubiechowie, z kolekcją egzotycznych roślin.

W Nadleśnictwie Świdnica leśnictwa Grochotów i Witoszów zlokalizowane są częściowo na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy"- utworzony został w celu zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park znajduje się na Nizinie Śląskiej w części zwanej Równiną Wrocławską, rozciąga się od zachodniej części miasta Wrocławia i biegnie w górę doliny Bystrzycy.

Osią Parku jest rzeka Bystrzyca. Rzeka ta jest jednym z najważniejszych lewobrzeżnych dopływów Odry. Jej źródła znajdują sięna wysokości 620 m n.p.m. w Górach Kamiennych w Bartnicy.Z punktu widzenia geograficznego dolina Bystrzycy uchodzi za dydaktyczny przykład doliny z wykształconym korytem i łożyskiem oraz licznymi starorzeczami.

Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" największą role odgrywają fitocenozy leśne, mimo iż zajmują one niewiele ponad 40 %ogólnej powierzchni. Zdecydowana większość drzewostanów należy do klasy lasów o najwyższych walorachekologicznych. Są to lasy występujące na żyznych i podmokłych siedliskach o stosunkowo bogatym runie leśnym.

Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: grab, jesion, lipa drobnolistna i dąb szypułkowy, rosnące zarówno w grądach, łęgach jak i zbiorowiskach przejściowych. Do najcenniejszych zaliczyć należy fitocenozy łęgu wiązowo-jesionowego oraz grądu.