Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich - obejmuje dwa pasma górskie Sudetów Środkowych: Góry Bardzkie w całości oraz północna i południowa część Gór Sowich.

Na terenie Nadleśnictwa Świdnica leży część obszaru chronionego krajobrazu związana z północną częścią Gór Sowich. Obszar ten zalesiony jest w przewadze drzewostanami wielogatunkowymi z dużym udziałem buka i świerka obcego pochodzenia.

Dużą atrakcją tego terenu jest położony na stokach i szczycie Góry Choina ( 450 m. n.p.m. ) w Zagórzu Śląskim rezerwat krajobrazowo-leśny "Góra Choina" z ruinami XIII wiecznego piastowskiego grodu oraz sztuczne jezioro zaporowe na rzece Bystrzycy - jezioro Bystrzyckie.

Jezioro powstało dzięki wybudowanej na początku XX w. zaporze w Lubachowie. Zapora zbudowana z gnejsowych bloków ma 44 m. wysokości i 230 m. długości, i tworzy jezioro o powierzchni 51 ha.

W Nadleśnictwie Świdnica sześć leśnictw zlokalizowanych jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich, są to leśnictwa: Piskorzów, Lutomia, Bojanice, Zagórze, Złoty Las i Witoszów.