Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych. W zakres praktycznej działalności szczegółowej hodowli lasu wchodzą następujące działy:

 • wybór najkorzystniejszego dla odnowienia i pielęgnowania sposobu zagospodarowania

 • selekcja i nasiennictwo

 • szkółkarstwo leśne

 • odnowienia i zalesienia - w tym drzewostanów poklęskowych

 • pielęgnowanie upraw i młodników

 • pielęgnowanie drzewostanów

 

Wybór najkorzystniejszego sposobu gospodarowania

W Planie Urządzania Lasu na lata 2011 -2020 zaplanowano dla Nadleśnictwa Świdnica przerębowo-zrębowy sposób zagospodarowania lasu.

Selekcja nasiennictwo

Nasiona głównych gatunków drzew lasotwórczych niezbędnych do reprodukcji lasu mogą być pozyskiwane wyłącznie z wybranych do tego celu drzewostanów, drzew i ich potomstw oraz plantacji, które tworzą regionalne bazy nasienne leśnego materiału podstawowego LMP zarejestrowane w krajowym rejestrze LMP.

Nadleśnictwo posiada również taką bazę nasienną, na którą składają się zarejestrowane w Biurze Nasiennictwa Leśnego:

 • Drzewa Mateczne - 10 sztuk CZRP - czereśni ptasiej

 • Wyłączony Drzewostan Nasienny - BK - buka zwyczajnego o pow. 5,14 ha

 • Gospodarcze Drzewostany Nasienne o łącznej pow. 596,76 ha

W celu zachowania zasobów genowych najstarszych, autochtonicznych i rodzimych populacji drzew leśnych, Nadleśnictwo wyłączyło od wyrębu, przeznaczając do całkowitego rozpadu drzewa i d-stany ponad 150 letnie.

Uprawy pochodne

Z nasion wybranych  WDN  Nadleśnictwo założyło uprawy pochodne, które po osiągnięciu wieku obradzania nasion  stanowić będą bazę nasienną. Założono uprawy pochodne dla gatunków:

 • SW - świerk pospolity - 35,95 ha               

 • MD - modrzew  europejski - 34,72 ha

 • BK - buk zwyczajny - 7,46 ha

 • DB.S - dąb szypułkowy - 13,44 ha

Obszary regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

Zachowaniu odrębności cennych rodzimych gatunków lasotwórczych służy podział Polski na regiony nasienne. Teren Nadleśnictwa Świdnica znajduje się w zasięgu trzech regionów nasiennych, które wyznaczają gminy będące w zasięgu Nadleśnictwa, są to regiony: 701, 702, 554.

Szkółkarstwo leśne

Bardzo istotne znaczenie dla jakości zakładanych upraw ma materiał sadzeniowy. Nadleśnictwo korzysta z materiału sadzeniowego produkowanego na własnej szkółce leśnej znajdującej się w Leśnictwie Bojanice oddz. 263d i 263Aa o łącznej powierzchni manipulacyjnej - 7,32 ha i produkcyjnej  - 3,60 ha.

Szkółka składa się z części gruntowej, namiotów foliowych szt. 3 i balotowiska. Pod namiotami produkujemy sadzonki do szkółkowania, częściowo do sadzenia, na balotowisku produkowane są sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, przeznaczone do sadzenia w trudnych  warunkach terenowych (tereny górskie).

Szkółka wyposażona jest w:

 • urządzenia deszczująco-zamgławiające

 • zaplecze magazynowe i socjalne

 • stałe pole kompostowe

 • niezbędne maszyny i urządzenia techniczne

 

Z reguły wysiewane nasiona, pozyskiwane są z własnej bazy nasiennej (WDN, GDN). Na szkółce produkujemy sadzonki zarówno  podstawowych gatunków lasotwórczych, jak i domieszkowe, oraz  biocenotyczne.

Nadleśnictwo posiada aktualny plan produkcji szkółkarskiej, który obejmuje ilościowe potrzeby sadzonek gatunków drzew i krzewów  oraz powierzchniowy rozmiar szkółek w produkcji polowej niezbędny do zaspokojenia zapotrzebowania na sadzonki całym obszarze nadzorczym Nadleśnictwa. 

Odnowienia i zalesienia

Celem prac odnowieniowych  i zalesieniowych jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Odnowienie odbywa się na gruntach leśnych, a zalesienia na gruntach nieleśnych, przeznaczonych pod uprawę leśną.

Średnioroczny rozmiar prac z zakresu odnowień i zalesień określony w planie urządzania lasu na lata 2011 - 2020  wynosi łącznie 201 ha  na powierzchni otwartej i pod osłoną drzewostanu.

Przy odnowieniu lasu wykorzystujemy istniejące już odnowienia naturalne drzew i krzewów zgodne z celami hodowli lasu, jak również inicjujemy nowe odnowienia naturalne pożądanych gatunków.

Nadleśnictwo uznało w tym dziesięcioleciu łącznie - 5 ha odnowień naturalnych.

W roku 1999 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu na bazie opracowanego programu restytucji jodły rozpoczęła współpracę z Ekofunduszem, który w poważnym stopniu go współfinansował. W ramach restytucji przywracano Sudecki genotyp jodły - tzw. odmianę łużycką. Nadleśnictwo przystąpiło do tego programu od roku 2004 kiedy to podpisano pierwszą Umowę.

Do roku 2009 w ramach programu - Restytucji jodły pospolitej w Sudetach założono 96,33 ha upraw z udziałem jodły. Również w bieżącym dziesięcioleciu Nadleśnictwo kontynuuje przywracanie genotypu jodły, zakładając uprawy z jej udziałem.

Pielęgnowanie upraw i młodników, pielęgnowanie drzewostanów

Celem cięć pielęgnacyjnych jest osiągnięcie jakościowo lepszej produkcji drewna, zwiększenie odporności d-stanu na działanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogennych, regulowanie składu gatunkowego i form zmieszania gatunków, regulowanie zwarcia i kształtowanie klimatu wnętrza lasu.

Średnioroczne zadania określone w Planie Urządzania Lasu z zakresu pielęgnacji upraw, młodników i drzewostanów wynoszą:

 • pielęgnowanie upraw - 246 ha
 • czyszczenia wczesne - 106 ha
 • czyszczenia późne - 143 ha
 • trzebieże wczesne - 115 ha
 • trzebieże późne - 711 ha

Podkreślić należy, że w ramach zagospodarowania przeprowadza się przebudowę zniszczonych drzewostanów świerkowych na wielogatunkowe z przewagą buka, jawora i jodły, a w części wyżynnej z dużym udziałem dębu.