Galerie zdjęć Galerie zdjęć

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica.

 

UWAGA !!!


Nastąpiła zmiana terminu składania ofert na następujący 06.05.2016r. do godz 10:00.

 

Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świdnica

ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica

tel. 074/852-23-33, 852-24-93, fax 074/818-58-00

e-mail: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

 

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nr 1/2016 na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, w niżej wymienionych lokalizacjach:

Wykaz gruntów

 1.  Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1.  imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 2.  dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu,
 3.  rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchni gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić – według danych z powyższej tabeli,
 4.  ofertową wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza netto,
 5.  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy,
 1.  Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2.  Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony (10 lat) z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia za wyjątkiem:

- oddz. 254 i – na czas określony (7 lat)

 1.  Ofertę należy składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją: „Przetarg nr 1/2016 na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Świdnica" w siedzibie Wydzierżawiającego – Nadleśnictwie Świdnica sekretariat I p lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Świdnica ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica, do dnia  05.05.2016 roku do godz. 10:00. Na kopertach zawierających oferty powinny znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres oferenta.
 2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica, w świetlicy.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

 1.  Nadleśnictwo Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2.  Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1.  nie wpłynęła żadna oferta,
 2.  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
 3.  komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.
 1.  W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1.  została złożona po wyznaczonym terminie,
 2.  nie zawierała danych, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia o przetargu,
 3.  uczestnik przetargu nie zaoferował przynajmniej wywoławczej wysokości czynszu.
 1.  O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2.  Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę w/w gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Świdnica w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego zostanie przeliczona na ilość decyton (dt) pszenicy (z dokładnością do 0,01) wg ceny ogłoszonej w obwieszczeniu Prezesa GUS określonej dla półrocza bezpośrednio poprzedzającego termin zawarcia umowy. Zmiana wartości 1 decytony pszenicy skutkuje jednostronną zmianą wartości czynszu dzierżawnego w kolejnym roku dzierżawy i nie wymaga pisemnej zmiany postanowień umowy

 

Na wszystkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi St. referent – Malwina Boncol pod telefonem 783-295-112 lub (74) 852-23-33 w godzinach i dniach urzędowych od 8.00 do 15.00.

Regulamin przetargu, formularz ofert na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica.

 

                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica

                                                                                            mgr inż. Jan Dzięcielski