Aktualności Aktualności

ogłoszenie na zakup lasów i gruntów

 

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica

 

Nadleśnictwo Świdnica jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Osoby i instytucje, które chcą sprzedać swoje grunty leśne lub te przeznaczone do zalesienia proszone są o składanie wniosków do biura Nadleśnictwa Świdnica (ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica) lub przesłanie ich na adres mailowy: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1. Lokalizacja gruntów (numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, gmina).

2. Rodzaj użytku gruntowego i jego powierzchnia (potwierdzone wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów i budynków).

3. Numer księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu.

4. Przeznaczenie gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy a w przypadku jego braku - przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku MPZP istotna będzie także informacja, czy dla gruntu wydana została decyzja o warunkach zabudowy (potwierdzone przez gminę stosownym dokumentem).

5. Cena gruntu – określona przez oferenta (np. w oparciu o średnie stawki rynkowe).

 

Zakup gruntów poprzedzony będzie weryfikacją stanu prawnego (istnienie obciążeń, sporów, wznowieniu punktów granicznych itp.). Grunt będzie także weryfikowany pod względem spełniania warunków i zgód do nabycia określonych w art. 37 ustawy o lasach.