Galerie zdjęć Galerie zdjęć

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadleśnictwo Świdnica zaprasza do składania ofert dotyczących: „Sprzątania obiektów turystycznych i dróg na trasie przejazdu między nimi oraz wykonanie usług związanych ze sprzątaniem obiektów, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica”.

Świdnica, 07.02.2018 r.

Zn. Spr. S.270.3.2018

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O ZAMOWIENIA PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 1. Zamawiający:

Nadleśnictwo Świdnica

ul. Sikorskiego 11

58-100 Świdnica

 

Zaprasza do składania ofert dotyczących: „Sprzątania obiektów turystycznych i dróg na trasie przejazdu między nimi oraz wykonanie usług związanych ze sprzątaniem obiektów, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica”.

 

 1. Podmiot zamówienia podzielony został na 3 części:

 

 1. Sprzątanie obiektów turystycznych oraz dróg na trasie przejazdu między nimi, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego położonych w leśnictwach Bielawa, Jodłownik, Pieszyce, Piskorzów, Lutomia, Złoty Las, Witoszów wykonywane w poniedziałek i piątek każdego tygodnia w okresie od 01.03.2018 r. do 31.10.2018 r. obejmujących następujące obiekty i drogi między nimi:

 

 1. Droga od Leśnego Dworku do Przełęczy Jugowskiej (Leśnictwo Bielawa) i dalej do Koziego Siodła (Leśnictwo Pieszyce).
 2. Miejsce odpoczynku - Wiata turystyczna „Na starej jodle” Leśnictwo Piskorzów (oddz. 171 d)
 3. Rezerwat Bukowa Kalenica w części szczytowej, wraz z najbliższym terenem wokół wieży widokowej (urządzenia turystyczne) (leśnictwo Jodłownik).
 4. Bielawska Polana – oddz. 270 f, leśnictwo Jodłownik.
 5. Miejsce odpoczynku - oddz. 275 b, leśnictwo Jodłownik
 6. Miejsce postoju, oddz. 293 a, leśnictwo Jodłownik.
 7. Droga leśna z Jodłownika do Bielawy - oddz. 293, 287, 289, 280, 279, 281, leśnictwo Jodłownik.
 8. Skrzyżowanie dróg przy oddz. 279, 302, 295, 296, leśnictwo Jodłownik.
 9. Oddz. 281 b, leśnictwo Jodłownik.
 10. Miejsce postoju – oddz. 133 k, leśnictwo Jodłownik.
 11. Zimna Polana – granica oddz. 264/265, leśnictwo Bielawa.
 12. Miejsce z obiektem historycznym – oddz. 243 f, leśnictwo Bielawa.
 13. Stara strzelnica – oddz. 253 b, leśnictwo Bielawa,
 14. Miejsce postoju pojazdów – oddz. 167 d i 167 c Leśnictwo Witoszów,

Wynagrodzenie stanowić będzie zryczałtowana miesięczna kwota za wykonanie wymienionej w pkt 1 usługi.

 

 1. Sprzątanie obiektów turystycznych oraz dróg na trasie przejazdu między nimi, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego położonych w leśnictwach Witoszów, Złoty Las, Zagórze, Lutomia odbywać się będzie po każdorazowym zgłoszeniu potrzeby sprzątania przez odpowiedniego leśniczego na warunkach określonych w umowie.

 

 1. Miejsce odpoczynku – oddz.  177 b, Leśnictwo Witoszów,
 2. Miejsce odpoczynku – leśnictwo Zagórze, oddz. 335 c,
 3. Miejsce odpoczynku „Ławeczki” – Leśnictwo Złoty Las oddz. 212 a,
 4. Studzienka Kroacka Leśnictwo Lutomia, oddz. 327 f,

 

Wynagrodzenie stanowić będzie zryczałtowana cena za wywóz 1 mp śmieci na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

 1. Prace związane ze sprzątaniem obiektów, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci (załadunek, transport na wysypisko, rozładunek, utylizacja) według wskazań Zamawiającego.

Wynagrodzenie stanowić będzie zryczałtowana cena za wywóz 1 mp śmieci na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie ma możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryterium ofert:

100% cena

 1. Termin realizacji zamówienia :

01.03.2018 r. – 31.10.2018 r.

 1. Sposób obliczenia ceny:

 

 1. Cena oferty ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego (Art. 632 Kodeksu cywilnego cenę ryczałtową definiuje jako  pełniącą  funkcję ustalonego  z góry i ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady (na przykład: materiałów i sprzętu),które okażą się konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Ryczałt umowny stanowi zaspokojenie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nawet wtedy, gdy w czasie jego określenia nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów wykonania jak również wtedy, kiedy okoliczności te dałyby się przewidzieć, ale strony nie uwzględniły ich, bądź też uwzględniły w niedostatecznej mierze”). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących przedmiotu zamówienia
  i kosztów z tym związanych. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 1. Cena oferty jest kwotą brutto wymienioną w formularzu oferty, sporządzonym wg załącznika nr 1 do Zaproszenia. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, podana z dokładnością do dwóch znaków po przecinku zgodnie
  z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania); cena oferty
  nie podlega waloryzacji.
 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne  do przygotowania i obliczenia ceny oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim zgodnie ze wzorem załącznik nr 1, napisana na komputerze bądź odręcznie, czytelnie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
W przypadku wszelkich poprawek i zmian w ofercie muszą być one parafowane
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

 1. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć do 24.02.2018r.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Nadleśnictwo Świdnica zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, ich odrzucania bez podania przyczyny. Zamówienie zostanie udzielone poprzez podpisanie umowy.

 1. Niniejsze zamówienie nie ma charakteru zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.