Galerie zdjęć Galerie zdjęć

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica

 

Zn. spr.: ZG.2217.59.2020                                                                     Świdnica, 21.09.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica


 

  Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świdnica

ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica

tel. 074/852-23-33, 852-24-93, fax 074/818-58-00

e-mail: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

 

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nr 1/2020na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, w niżej wymienionych lokalizacjach:

 

 

 

Nr pakietu

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki ew.

 

Adres leśny

Nr księgi wieczystej

Klasa i rodzaj użytku

Powierzchnia  (m2)

Cena minimalna za 1 rok dzierżawy

1

2

3

4

 

5

6

7

8

1

Strzegom Obszar Wiejski

Jaroszów

357/4

13-26-1-01-4-c

SW1S/00031060/0

R III a

6800

489,37

2

Kostomłoty

Osiek

555/8

13-26-1-01-8-c

WR1S/00023877/2

Ł III

3300

179,15

3

Żarów Obszar Wiejski

Mrowiny

585

13-26-1-01-52-h

SW1S/00009616/0

R III a

2775

199,82

4

Strzegom Obszar Wiejski

Grochotów

79/5

13-26-1-02-62-w

SW1S/00031737/7

S PS III

2600

141,64

5

Świdnica Miasto

Zachód

251

13-26-1-02-84-g

SW1S/00031739/1

R IV a

3286

143,17

6

Świdnica

Modliszów

353

13-26-1-04-187-j

SW1S/00031777/9

R IV a

8700

408,07

13-26-1-04-187-k

SW1S/00031777/9

R V

2200

7

Świdnica

Modliszów

359

13-26-1-05-218-b

SW1S/00031777/9

PS V

7200

60,48

8

Świdnica

Lubachów

257

13-26-1-05-223-o

SW1S/00031498/9

S/Ps IV

1700

168,43

13-26-1-05-223-p

SW1S/00031498/9

R V

1800

13-26-1-05-223-r

SW1S/00031498/9

R IV a

1600

13-26-1-05-223-s

SW1S/00031498/9

Ps IV

1600

13-26-1-05-223-t

SW1S/00031498/9

BR-PS IV

400

9

Bielawa

Fabryczna

1178

13-26-2-11-231-a

SW1D/00025561/3

PS IV

3418

156,95

1178

13-26-2-11-231-c

SW1D/00025561/3

S-Ps IV

1700

10

Dzierżoniów

Roztocznik

558

13-26-2-13-18-y

SW1D/00026888/8

BR-R IV a

900

39,05

11

Łagiewniki

Jaźwina

1131/19

13-26-2-13-19-k

SW1D/00036573/0

PS IV

3800

116,37

12

Bielawa

Nowa Bielawa

681

13-26-2-12-279-o

SW1D/00026891/2

PS IV

2000

65,84

13

Dzierżoniów

Owiesno

510/123

13-26-2-15-123-d

SW1D/00026894/3

R III a

24100

1587,10

 

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
  2. dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu,
  3. rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchni gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić – według danych z powyższej tabeli,
  4. ofertową wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza netto,
  5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy,
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony (10 lat) z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Ofertę należy składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją: „Przetarg nr 1/2020 na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Świdnica” w siedzibie Wydzierżawiającego – Nadleśnictwie Świdnica sekretariat I p lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Świdnica ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica, do dnia  07.10.2020 roku do godz. 10:00.

Na kopertach zawierających oferty powinny znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres oferenta.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020 roku o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica, w świetlicy.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
 3. Nadleśnictwo Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia na każdym etapie a także nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.
 5. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zawierała danych, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia o przetargu,
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował przynajmniej wywoławczej wysokości czynszu.
 6. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 7. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę w/w gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Świdnica w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 8. Zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego stanowić będzie roczny czynsz dzierżawny, który nie rzadziej niż raz w roku podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik inflacji i jego zmiana w oparciu o ten wskaźnik zmienia czynsz w tym zakresie z mocy umowy.
 9. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzi  udziela  spec. SL Malwina Boncol pod telefonem 783-295-112 lub

           (74) 852-23-33 w godzinach i dniach urzędowych od 8.00 do 15.00.

 1. Regulamin przetargu, formularz ofert na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica.

 

 

                                                                                                     Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica

                                                                                                            mgr inż. Roman Bereźnicki